Kids and Heroes
Lion’s Law o březnovém koncertě v Praze, cestování s kapelou i o pařížské SHARP scéně
Misantroop 06/03/2019 Rozhovory

Lion’s Law je francouzská Oi! kapela z Paříže, založená v roce 2012. Od doby kdy začali, nahráli tři LP, několik EP a split EP s kapelami jako jsou legendární Stars & Stripes nebo Anger Flares z Japonska.

Po kolikáté už budete hrát v Praze? Máte nějaké vzpomínky na naše město a je něco, na co se těšíte?
Myslím, že to bude počtvrté nebo popáté, co budeme hrát v Praze, a pokaždé si to užíváme. Je to jedno z našich nejoblíbenějších měst v Evropě! Skvělá scéna a spoustu párty lidí. Těšíme se na afterparty!

V roce 2018 jste vydali EP jménem Zonard u francouzského labelu UVPR. Je to vaše první nahrávka, na které zpíváte ve francouzštině. Můžete nám říct, o čem jsou témata songů a trochu nám ji uvést?
Je to něco, co jsme chtěli udělat už dávno. Na poslední desce byl song jménem Demain také zpívaný francouzsky. Zonard je třípísňové EP, jsou na něm temné texty o světě, který nás obklopuje…  Připravený vidět náš pád.

Sdíleli jste někdy pódium s oběma kapelami Bad Co. Project a La Inquisicon, které s vámi pojedou La Familia Tour?
Jasně a turné se už nemůžeme dočkat! Všichni jsou to naši dobří přátelé a na téhle tour jsou naši kámoši i řidiči a kluci z distra… Je to prostě naše rodina, LA FAMILIA !

Bad Company Project vznikl na troskách Oxymoron. Zúčastnili jste se tributu pro Oxymoron, který se jmenuje „A Tribute To Oxymoron – Fuck The Tributes, Here’s Our Noize…“ a vyšel v roce 2018. Můžete nám říct něco o vašem songu na této kompilaci a jak jste se dostali k tomuto projektu?
Kontaktoval nás nějakých chlápek ze Spojených států a nabídl nám zúčastnit se tributu pro Oxymoron. Jsem si jistý, že na našem zvuku slyšel, že jsem velcí fandové Oxymoron a měl pravdu. Byli jsme rádi, že první song, na který jsme se zeptali, byl volný, a tak jsme udělali cover Crisis Identity. Ta píseň mi pořád zní v hlavě i po víc než deseti letech, co jsem ho slyšel poprvé. S tímhle se nemůžeš splést.

Na tom samém tributu je také kapela Anger Flares z Japonska. Udělali jste s touto kapelou split EP a také jste hráli v Japonsku. Mohli byste nám říct o vaší zkušenosti s Anger Flares jako s kapelou a se skinheady a punks v Japonsku? Jak moc odlišná je scéna v této zemi od naší evropské reality?
Japonsko je úplně odlišný svět. Právě jsme se vrátili z našeho druhého turné v této zemi a opět s našimi přáteli z Anger Flares. Oni jsou jednou z nejlepších Oi! kapel a mají výborné živé vystoupení. Hráli jsme tam se spoustou skvělých kapel, jako jsou Hat Trickers, Clown nebo Raise a Flag. Musíš se tam podívat, jestli tě zajímá, jaké to je.

Hodně jste s kapelou cestovali po celém světě. Které místo je vaše oblíbené a kde jste prodělali nějakou překvapivou zkušenost? Je těžké být na turné s kapelou a žít život, kdy strávíš každou noc v klubu a zbytek dne jsi na cestě?
Měli jsme dost kliku, byli jsme pozváni do téměř každé části světa a máme fanoušky v každé zemi. Musím říct, že naše turné po Kolumbii je jednou z mých nejlepších osobních vzpomínek, co s kapelou mám.

Skvělé časy a skvělí lidé, jedna z nejaktivnějších skinheadských scén na celém světě. A jak říkáš, je vždycky lepší mít nějaký čas na to si užít města a země a ne jen vidět klub, kde v noci hraješ. Možná i proto byla Kolumbie tak dobrá, protože jsme měli jeden týden mezi dvěma koncerty a byli jsme přivítáni jako králové.

Pokud si pamatuji, hráli jste několik měsíců s Philem z HardXTimes jako bubeníkem? Kolikrát se změnila sestava a jak moc je těžké zapojit nového člověka do kapely?
Jak zmiňuješ, měli jsme několik změn v sestavě, protože hrajeme už sedm let a občas osobní život přeroste kapelu. A protože hodně cestujeme, není to vždy slučitelné s rodinným nebo pracovním životem. Jsme rádi, že se nám vždycky podařilo najít dobré přátele, kteří dobře hráli a mohli nahradit jiného člena kapely. Nyní jsme zpět s Thomasem za bicími (náš první původní bubeník), takže musím říct, že jsme docela stálí, protože máme v kapele pět původních členů.

Někteří z kapely jsou také aktivní v jiných projektech. Mohli byste nám říct o vašich aktivitách, a ve kterých projektech můžeme najít členy Lion’s Law?
Všichni se podílíme na dalších kapelách, Thomas bubnuje v Burning Hearts a v Komintern Sect, Daick bubnuje se Squelette, Luis hraje na kytaru v Komintern Sect a na basu v Cran, Wattie hraje na basu ve Faction S a Rixe, kromě toho také hraje na kytaru a zpívá v Bromure a dělá Oi! koncerty v Paříži.

Jaké je scéna v Paříži?  Řekněte nám o hospodách, kam můžou přijít lidé, co hledají punkový nebo reggae pub nebo nějaké DJ’s pouštěčky? Na jakých místech jsou obvykle koncerty, a které kapely jsou aktivní v Paříži?
Paříž má zrovna teď opravdu silnou SHARP scénu, hlavní bary jsou Le Split, Holy Holster, koncerty jsou v Le Gibus, Le Klub a samozřejmě v La mecanique ondulatoire. Pařížské Oi! kapely jsou právě teď: Gonna Get Yours, Cran, Outreau, Tchernobyl, Faction S, Lebel , Bromure , Lion’s Law, Squelette, Rixe, RAS, Komintern Sect, Atlantes. A spoustu dalších, na které si teď nemůžu vzpomenout…

Mohli byste nám doporučit nějaké kapely, které jsou v současnosti vaše oblíbené? Zajímají mě nové kapely, se kterými jste hráli, nebo klasické kapely, které vás inspirovali.
Jasně, měl bys zkouknout hlavně Squelette a Tchernobyl, které jsou aktuálně nejlepší SHARP Oi! kapely v Paříži.

Se kterými labely nyní spolupracujete a jaké jsou vaše zkušenosti s jinými labely? Měli jste někdy nabídku z major labelu?
Netoužíme po nabídce od major labelů, vždycky jsme spolupracovali s přáteli, jako Une Vie Pour Rien (UVPR) a Contra Records, a to je super.

Co děláte, když nehrajete s kapelou? Co jsou vaše osobní oblíbené aktivity?
Tak na tohle odpovím za sebe (Wattie). Když nehraji s Lion’s Law… tak samozřejmě hraji s jinou kapelou. Haha. Jinak hlavně poslouchám a kupuji desky, dělám koncerty, hodně piju, chodím na každý koncert, na který mohu a cestuji.

Plánujete něco pro rok 2019? Měli bychom od vás očekávat nějaké novinky?
Pracujeme na novinkách pro rok 2020. Tento rok (2019) bude hodně turné – Evropa v březnu, USA v květnu a po létě jihovýchodní Asie a Jižní Amerika!

Děkuji za rozhovor. Poslední slova jsou na vás, cokoliv nám chcete říct.
Uvidíme se všichni v Praze, nemůžu se dočkat, až potkám staré přátele.
Wattie

English version

Lion’s Law is French Oi! band from Paris formed in 2012. Since they have begun they recorded three LP’s, few EP and splits EP’s with bands like legendary Stars and Stripes or Anger Flares from Japan.

This is not band’s first time at Prague. How many times have you played at Prague? Do you have some memories for our city? And something what are you looking forward to?
I think this is the 4th or 5th time that we play Prague and we always love it, it’s in the top of our favorite cities in Europe! Great scene and a loooot of party people. Looking forward to the afterparty!

At 2018 you did EP called Zonard which has been released by french label UVPR. That is your first record where you are singing at french language. Could you tell us what are the topics of songs about and introduced us this EP?
Well it’s something we wanted to do for a long time. On the last Album there was also another french song called Demain. Zonard is a 3 track EP , it’s really grey and dark lyrics about the world that surrounds us… Ready to see us fall.

Have you ever shared stage with both bands Bad Co. Project or La Inquisicion which will do with you this tour called La Familia Tour?
Yeah and we can’t wait to tour with them! They’re all good friends and on this tour, even the drivers and merchguys are friends so… it’s our Family, LA FAMILIA !

Bad Company Project was made in the ashes of band Oxymoron. You have participated at the tribute to Oxymoron which is called ‚A Tribute To Oxymoron – Fuck The Tributes, Here’s Our Noize…‘ recorded at 2018. Can you tell us something about your song there and how did you find out this project?
Some guy from U.S.A first contacted us to be part of this tribute to Oxymoron, I’m sure he could have heard by our sound that we were big fans of Oxy, and he was right. We were lucky that first song we asked was free to cover, so we did Crisis Identity. That song is still stuck in my head after more than 10 years first time listening to it. You can’t go wrong with that.

At the same tribute is also band Anger Flares from Japan. You did a split EP with this band and also played at the Japan. Could you tell us about your experience with Anger Flares as a band and with skinheads and punks at Japan? How different is scene at this country from our European reality?
Japan is a whole different world, we just came back from our second tour over there and once again with our friends from Anger Flares. They are one of the top Oi! bands out there and for real an excellent live band. We played with so many good bands out there like Hat Trickers, Clown, Raise a Flag. You gotta go there if you wanna know how it is.

You have been traveling a lot with the band across the whole globe. Which part of the world is your favorite and where did you do some surprising experience? Is it hard to be on the tour with band and live a life when you spend every night at club and rest of the day are you on the road?
We’ve been really lucky, we’ve been invited in nearly every part of the world and we got fans in every country. I gotta say that our tour in Colombia is one of my best personal memories with the band, a really funny time and great people, one of the most active skinhead scene in the whole world. And as you ask it’s always better to have some time to enjoy these cities/countries and not just to see the club where you’re playing at night, so maybe that’s why Colombia was that good because we had 1 week between the two shows and were welcomed like kings.

As far as I remember you played few months with Phil from HardXTimes as a drummer? How many times have you changed line up and is it difficult to put a new guy to the band?
As you noticed we had a few line-up changes because it’s been 7 years we’re playing together, so sometimes personal life takes over the band… And as we’re touring a lot it’s not always compatible with a family/work life. We’re lucky we always managed to find good friends that could also play good to replace band members. Now we’re back with Thomas on drums (our first original drummer) so I gotta say we’re pretty steady because we still have 4 original members in the band.

Some guys from the band are also active at different projects. Could you tell as about your activities and in which projects we can found memeber of Lion’s Law?
Everybody is involved in different bands, Thomas is drumming in Burning Heads and Komintern Sect, Daick is drumming for Squelette, Louis is playing guitar in Komintern Sect and bass in CRAN, Wattie is playing bass in Faction S and Rixe, also playing guitar and singing in Bromure and putting up the Oi! shows in Paris.

What is the scene in Paris? Could you tell us about pubs where visitors can came when they are looking for the punk or reggae pub, or for some DJ’s events? In which venues are usually concerts and which bands are active at the Paris?
Paris has got a really strong SHARP scene right now, mains bars are Le Split, Holy Holster, gigs at Le Gibus, Le Klub and La mecanique ondulatoire of course. Paris Oi! bands right now: Gonna Get Yours, Cran, Outreau, Tchernobyl, Faction S, Lebel, Bromure, Lion’s Law, Squelette, Rixe, RAS, Komintern Sect, Atlantes. And surely many more that i’m forgetting.

Could you recommend us some bands which are your favorite nowaday? We are looking for some new bands which you played with or with classic bands which still inspire you.
Well you should check mainly Squelette and Tchernobyl wich are actually the top SHARP Oi! Bands in Paris.

With which labels do you cooperate now and could you tell us about your experiences with the different labels? Have you ever had some offer from major label?
We’re not looking for major label offers, we’ve always been working with friends like Une Vie Pour Rien (UVPR) and Contra Records and that goes fine for us.

What are you doing when you are not playing with the band? What are your favorite personal activities?
Well I (Wattie) gonna answer for myself… when i’m not playing with Lion’s Law… i’m surely playing with another band. Hahaha. For real i mainly listen, buy records, set up shows, drink a lot, goes to every show i can and travel.

Are there some things which you are planning for the year 2019? Should we expect some news from you?
We’re working on a new for 2020. Heavy one for sure! This year (2019) is gonna be a lot of touring for us, Europe in March, USA in May and after the summer South East Asia and South America.

Thank you for the interview and last words are definitely on you, anything you want to tell us.
See you all in Prague, can’t wait to see my old friends.
Wattie

O autorovi

Comments are closed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com